Sponsoring

We zijn trots op onze sponsors!

LoveSwim 2024 – Een pride duik in de Amstel

Als hoogtepunt van de Queer Amsterdam week van dit jaar, organiseert Gay Swim Amsterdam voor de 8e keer een groots zwemfestijn in de Amstel: de LoveSwim. Op vrijdag 26 juli, vanaf 4u ’s middags, duiken honderden zwemmers de Amstel in voor een sportief Zwemfestival. Het evenement is onderdeel van Queer en Pride Amsterdam. Eerdere edities van de LoveSwim waren een groot succes. Meer dan 200 deelnemers per editie zijn voor één of meerdere afstanden, variërend van 250m tot 1500m de Amsterdamse Amstel ter hoogte van de Berlagebrug ingedoken, onder de volle support van honderden toeschouwers.

Onze laatste editie werd vrolijk geopend door niemand minder dan André van Duin. Ook dit jaar staat er weer een grote naam op het programma, al houden we die nog eventjes geheim. Daarnaast wordt het evenement groots aangekleed met een openingsact, heerlijke opzwepende muziek, lekker eten en drinken en verfrissende acts, zoals een demonstratie synchroonzwemmen door de Nederlandse kampioenen!

LoveSwim vindt plaats op een van de mooiste locaties van Amsterdam en levert prachtige beelden op. LoveSwim is een sportief evenement, waarbij de nadruk ligt op bewegen, gezondheid en participatie. De deelnemers leveren een bijzondere prestatie en zijn daar trots op. Maar niet minder belangrijk dan het wedstrijdelement en de prestaties, is het plezier en de bijzondere ervaring van het meedoen en zwemmen op deze geweldige plek. De deelnemers roemden de afgelopen jaren de goede organisatie en de geweldige sfeer. Daar hechten de organisatoren van LoveSwim veel waarde aan en willen ze ook graag vasthouden.

LoveSwim wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, de financiële bijdragen van de deelnemers en uiteraard ook van sponsoren. De afgelopen edities heeft LoveSwim veel sponsoren gekend, echter voor deze editie is de organisatie weer hard op zoek naar sponsoren die het evenement een financieel steuntje in de rug kan geven. Deze 8e editie is de LoveSwim afhankelijk van bijdragen van sponsoren die zich willen verbinden aan een sympathiek sportevenement, dat is uitgegroeid tot een van de gezichtsbepalende evenementen van Queer en Pride Amsterdam.

Sponsormogelijkheden

LoveSwim biedt meerdere mogelijkheden voor merken, bedrijven en organisaties om zich als sponsor te profileren. Financiële bijdrages kunnen bij interesse besproken worden.

Online uitingen Een vermelding of uitgebreider verhaal in onze uitingen. De flyer wordt in ruime getale verspreid in Amsterdam en op nationale en internationale zwem- en sportevenementen. Digitaal wordt de flyer ook verstuurd naar nationale en internationale gay-media en gay-organisaties. De nieuwsbrief zal verstuurd worden naar leden en deelnemers. Daarnaast kent onze Social Media een uitgebreide achterban.

Promotie op evenement Op het evenement zelf is veel promotie mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan startvlaggen, banners en posters tot drijvende objecten in het water. Ook zal er dit jaar een groot TV-scherm op het water gestationeerd zijn om live beelden van de zwemmers op te projecteren. LoveSwim biedt de mogelijkheid voor sponsoren om hier foto’s of korte video’s op te presenteren.

Badmutsen en tshirts Om de veiligheid van onze deelnemers te garanderen draagt iedereen in het water een badmuts. Er is een mogelijkheid om deze badmutsen te sponsoren door het logo van uw bedrijf hierop te drukken. Hetzelfde geld voor de T-shirts die alle deelnemers krijgen bij het inschrijven. Onze T-shirts worden veel gedragen, zowel op het evenement als ook daarbuiten. Regelmatig zien we in het wild nog wel eens een badmuts of T-shirts terug. Een mooi medium dus om reclame te maken voor uw bedrijf!

Gay Pride uitingen LoveSwim gaat mee in de officiële uitingen van de Gay Pride Amsterdam. Ook dit gebeurt zowel nationaal als internationaal.

Neem contact met ons op! Heeft u zelf een idee, of wilt u de mogelijkheden bespreken zoals hierboven vermeld? Neem dan contact met ons op via loveswim@gayswimamsterdam.nl

Vind ons tevens op www.loveswim.nl, of op onze diverse mediakanalen (Instagram, Facebook & YouTube)

Namens LoveSwim 2024 en GSA, Koen Vasse, Voorzitter LoveSwim

English translation

Sponsorship LoveSwim 2024 – Friday, July 26, 2024 – 3:00 pm – 10:00 pm – Location: Rowing Center Berlage, Weesperzijde 109

LoveSwim 2024 – A pride swim in the Amstel River
As the highlight of this year’s Queer Amsterdam week, Gay Swim Amsterdam is organizing a grand swimming party in the Amstel River for the 8th time: the LoveSwim. On Friday, July 26, starting at 4pm, hundreds of swimmers will dive into the Amstel River for a sporty Swim Festival. The event is part of Queer and Pride Amsterdam. Previous editions of the LoveSwim have been a great success.
More than 200 participants per edition dived for one or more distances, ranging from 250m to 1500m into the Amsterdam Amstel River near the Berlage Bridge, under the full support of hundreds of spectators.
Our last edition was cheerfully opened by none other than André van Duin. This year there is another big name on the program again, although we are keeping it a secret for a while yet. In addition, the event will be grandly decorated with an opening act, wonderful stirring music, delicious food and drinks and refreshing acts, such as a demonstration of synchronized swimming by the Dutch champions!
The LoveSwim takes place at one of the most beautiful locations in Amsterdam and produces beautiful images. LoveSwim is a sporting event, focusing on exercise, health and participation. The participants deliver a special performance and are proud of it. But no less important than the competition element and performance, is the fun and special experience of participating and swimming in this amazing place. In previous years, participants praised the good organization and the great atmosphere. This is something the LoveSwim organizers value highly and want to keep.
LoveSwim is made possible through the efforts of many volunteers, the financial contributions of the participants and, of course, from sponsors. The past editions LoveSwim has had many sponsors, however for this edition the organization is again looking hard for sponsors who can give the event a financial boost. This 8th edition, the LoveSwim is dependent on contributions from sponsors who want to commit themselves to a sympathetic sporting event, which has become one of the defining events of Queer and Pride Amsterdam.

 

 

Sponsorship opportunities
LoveSwim offers multiple opportunities for brands, companies and organizations to profile themselves as sponsors. Financial contributions can be discussed if interested

Online expressions
A mention or expanded story in our expressions. The flyer is widely distributed in Amsterdam and at national and international swimming and sports events. Digitally, the flyer will also be sent to national and international gay media and gay organizations. The newsletter will be sent to members and participants. In addition, our Social Media has an extensive constituency.

Promotion at event
At the event itself, much promotion is possible. Think for example of starting flags, banners and posters to floating objects in the water. This year there will also be a large TV screen stationed on the water to project live images of the swimmers. LoveSwim offers the opportunity for sponsors to present photos or short videos on this

Gay Pride expressions
LoveSwim goes along with the official expressions of Gay Pride Amsterdam. This also happens both nationally and internationally

Get in touch with us!
Do you have your own idea, or would you like to discuss the possibilities mentioned above? Please contact us at loveswim@gayswimamsterdam.nl. Also find us at www.loveswim.nl, or on our various media channels (Instagram, Facebook & Youtube).

On behalf of LoveSwim 2024 and GSA,
Koen Vasse
Chairman LoveSwim

Steun dit unieke evenement

Word sponsorWord vrijwilliger

Subscribe

* indicates required