Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. a  Evenement: een zwemwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de organisator in enig jaar te organiseren evenement LoveSwim
 2. b  Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement. 
 3. c  Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement. 
 4. d  Organisator: LoveSwim). 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

Artikel 2 Deelname 

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 
 3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is na overleg met de organisatie toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
 4. Bij annulering van de overeenkomst is de deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan de organisator. 
5.      De organisator kan op grond van uitzonderlijke (weers)omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Na aftrek van alle door de organisatie gemaakte onkosten, zal het resterende bedrag per deelnemer worden gerestitueerd.
De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen of op te schorten. De organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te zwemmen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In het geval dat het water van de Amstel te koud is, zal tot inkorting van de zwemroute worden overgegaan. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.  Een deelnemer aan het evenement is minimaal 18 jaar en in het bezit van zwemdiploma B. Deelnemers onder de 18 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een meerderjarige. Een deelnemer mag geen gezondheidsproblemen hebben die met het zwemmen in openwater tot probemen kan leiden, of tot problemen kan leiden met het fietsen dan wel het hardlopen tijdens de triathlon. Het is niet toegestaan een eigen badmuts te dragen. Je dient de door de organisatie verstrekte badmuts te dragen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid 

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 

 1. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. 
 1. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. 
 2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement. 
 3. De deelnemer vrijwaart de 0rganisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 4. Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

Artikel 4 Portretrecht 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. 

Artikel 5 Persoonsgegevens 

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. 

Artikel 6 Geschillenregeling 

Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de KNZB of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. 

Artikel 7 Veiligheid 

De deelnemer moet de aanwijzingen van de LoveSwim organisatie opvolgen.